ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុភមង្គលនិងវិបុលភាព។ – Happy Chinese New Year 2023

The Build4People team would like to wish all colleagues in Cambodia all the best for a happy, healthy, prosperous and peaceful new year!